REGULAMIN

Regulamin platnosci

 1. Definicje

  1. USŁUGODAWCA – KMQ Agnieszka Piątek NIP: 7811135743, REGON: 522533117

  2. ADMINISTRATOR DANYCH - KMQ Agnieszka Piątek NIP: 7811135743, REGON: 522533117

  3. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustaw przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

  4. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem strony internetowej bylemc.pl.

  5. bylemc – serwis internetowy należący do Usługodawcy, dostępny pod adresem www.bylemc.pl

  6. Deweloper - Mojang Studios, spółka zależna od Microsoft Corp.

  7. Gra - gra komputerowa MinecraftTM, do której wszelkie prawa przysługują wyłącznie Deweloperowi.

  8. Konto Użytkownika - kombinacja loginu Użytkownika, przekazywanego bylemc przez Grę, oraz hasła ustawionego przez Użytkownika w trakcie procedury rejestracji.

  9. Usługi serwerowe - usługi oferowane przez bylemc w zakresie doświadczeń gracza na serwerach bylemc.pl.

  10. Użytkownik - osoba korzystająca z usług bądź serwerów bylemc.

  11. Ban - zablokowanie Użytkownikowi dostępu do serwerów bylemc.

 2. Postanowienia ogólne

  1. bylemc i jej usługi działają na podstawie niniejszego Regulaminu.

  2. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania.

  3. Korzystanie z usług Usługodawcy sprawia, że automatycznie akceptujesz Pomoc.

  4. bylemc nie jest w żaden sposób powiązany z firmą Mojang AB.

  5. Rodzaj i zakres Usług Elektronicznych:
   a) Usługodawca umożliwia za Pomocą bylemc korzystanie z Usług Elektronicznych dostępnych pod adresem: www.bylemc.pl.

  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
   a) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.(Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   b) Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   c) Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  7. Na serwerze zakazuje się:
   a) Reklamowanie innych serwerów,
   b) Cheatowania, używania niedozwolonych modyfikacji do gry,
   c) Wykorzystywania błędów serwera,
   d) Namawiana do łamania Regulaminu,
   e) Propagowania nazizmu, komunizmu, faszyzmu itp.
   f) Obrażania serwera i jego administracji oraz graczy,
   g) Nękania użytkowników serwera,
   h) Wywoływania spamu,

  8. Administrator ma prawo wykluczyć gracza z serwera za Pomocą BAN'a bez podania konkretnego powodu.

 3. Płatności

  1. Za płatności odpowiada CASHBILL S.A.

  2. Metody płatności dostępne w bylemc:
   a) Przelewy Online
   b) BLIK
   c) PayPal
   d) PaySafeCard

  3. Użytkownik dokonując płatności oznajmia, iż zapoznał się oraz akceptuje Regulamin.

  4. Po dokonaniu płatności użytkownik automatycznie dostaje dane do zakupionej usługi poprzez pocztę elektroniczną.

 4. Własność intelektualna

  1. Wszystkie treści zamieszczone na bylemc, korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Administratora Danych.

  2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość bylemc stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 5. Reklamacje

  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych można składać tylko w przypadku, kiedy dana Usługa Elektroniczna nie działa.

  2. Reklamacje można złożyć poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem [email protected]
   a) W powyższej wiadomości należy podać jak najwięcej informacji, w szczególności Identyfikator zamówienia, adres e-mail z którego dokonało się zamówienia oraz usługa.
   b) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

 6. Item Shop

  1. W ramach Item Shopu Użytkownik może wykupić dostęp do Usług serwerowych oferowanych przez bylemc za pośrednictwem Serwisu.

  2. Usługi serwerowe wymienione są w poszczególnych sekcjach Item Shopu.

  3. Umiejscowienie Usługi Serwerowej w Item Shopie stanowi ofertę sprzedaży Usługi Serwerowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu cywilnego.

  4. Zakupione przez Użytkownika Usługi serwerowe są przypisywane do Konta Użytkownika, na czas określony w ofercie sprzedaży Usługi Serwerowej, a po upływie tego czasu usuwane z Konta Użytkownika.

  5. Nie jest możliwe przeniesienie zakupionych Usług Serwerowych na inne Konto Użytkownika, niezależnie od tego czy jego właścicielem jest Użytkownik czy osoba trzecia.

  6. Wszystkie zakupione przez Użytkownika Usługi serwerowe są także usuwane wraz z nałożeniem Bana na Konto Użytkownika.

  7. Użytkownik dokonując zakupu w Item Shopie wyraża zgodę, w trybie art. 38 pkt. 13) Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przez bylemc przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i jest świadomy, iż wraz z przypisaniem Usługi Serwerowej do Konta Użytkownika, utraci on prawo do odstąpienia od umowy.

 7. Dane Użytkownika

  1. Na potrzeby skorzystania z serwerów bylemc Użytkownik przekazuje bylemc wyłącznie informacje o ustawionym podczas rejestracji haśle do Konta Użytkownika. Ponadto, bylemc otrzymuje informacje o nazwie Konta Użytkownika od klienta Gry.

  2. Informacje wskazane w ust. 1 powyżej nie stanowią danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 1) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 8. Postanowienia końcowe

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem strony zawierane są zgodnie z polskim prawem.

  2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy polskiego prawa.


 9. Właścicielem bylemc.pl jest:
  KMQ Agnieszka Piątek
  NIP: 7811135743
  REGON: 522533117
  Kontakt e-mail: [email protected]